جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

حامد ادمین

تاریخ عضویت: 1397/12/18

تاریخ آخرین فعالیت: 1399/03/07

تعداد کتاب خوانده شده : 6

تعداد کتاب درحال خواندن : 7

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 7

دلنوشته های حامد ادمین

آخرین فعالیت ها

1399/03/07 01:32
1399/02/16 14:25
1398/12/07 12:44
جای خالی سلوچ
4.27
1398/12/07 01:57
الیف شافاک
5
1398/12/07 01:57
الیف شافاک
5
1398/12/07 01:56
ملت عشق
4.38
1398/11/03 13:48
پیرمرد و دریا
4.29

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

حامد ادمین در سال 1399

چالش سال
0 کتاب
خوانده شده (1496 صفحه)
3 کتاب
0%
(0%) 3/0
221 روز از سال گذشته و 145 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 7 صفحه

گروه های من