جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

حانیه نعمتی

تاریخ عضویت: 1399/03/07

تاریخ آخرین فعالیت: 1399/05/22

تعداد کتاب خوانده شده : 3

تعداد کتاب درحال خواندن : 1

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 0

برنامه برای خواندن (0 کتاب)

دلنوشته های حانیه نعمتی

آخرین فعالیت ها

1399/05/22 12:55
1399/05/12 16:09
حانیه نعمتی به کتاب
آوای حسرت امتیاز 5 داده است

درحال خواندن (1 کتاب)

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

حانیه نعمتی در سال 1399

چالش سال
0 کتاب
خوانده شده (926 صفحه)
3 کتاب
0%
(0%) 3/0
225 روز از سال گذشته و 141 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 5 صفحه

گروه های من