جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

Shahla Ramezani

تاریخ عضویت: 1399/04/29

تاریخ آخرین فعالیت: 1399/09/11

تعداد کتاب خوانده شده : 3

تعداد کتاب درحال خواندن : 0

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 1

برنامه برای خواندن (1 کتاب)

دلنوشته های Shahla Ramezani

آخرین فعالیت ها

1399/09/11 12:49
1399/09/01 23:55
Shahla Ramezani به کتاب
عدل امتیاز 5 داده است
1399/09/01 23:55
Shahla Ramezani به
صادق چوبک امتیاز 4 داده است
1399/05/22 09:44
Shahla Ramezani به داستانک
بازگشت به او امتیاز 2 داده است

درحال خواندن (0 کتاب)

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

Shahla Ramezani در سال 1399

چالش سال
0 کتاب
خوانده شده (92 صفحه)
3 کتاب
0%
(0%) 3/0
260 روز از سال گذشته و 106 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 1 صفحه

گروه های من