جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

فاطمه پوروکیلی

تاریخ عضویت: 1399/05/22

تاریخ آخرین فعالیت: 1399/08/27

تعداد کتاب خوانده شده : 8

تعداد کتاب درحال خواندن : 0

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 7

دلنوشته های فاطمه پوروکیلی

آخرین فعالیت ها

1399/08/13 12:35
1399/07/13 17:19
1399/06/21 00:07
1399/06/15 12:51

درحال خواندن (0 کتاب)

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

فاطمه پوروکیلی در سال 1399

چالش سال
9 کتاب
خوانده شده (1336 صفحه)
8 کتاب
88%
(88%) 8/9
260 روز از سال گذشته و 106 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 6 صفحه

گروه های من