جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

افسانه نوروزی

تاریخ عضویت: 1399/05/28

تاریخ آخرین فعالیت: 1399/07/27

تعداد کتاب خوانده شده : 1

تعداد کتاب درحال خواندن : 0

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 0

برنامه برای خواندن (0 کتاب)

دلنوشته های افسانه نوروزی

آخرین فعالیت ها

1399/07/27 12:11

درحال خواندن (0 کتاب)

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

افسانه نوروزی در سال 1399

چالش سال
0 کتاب
خوانده شده (441 صفحه)
1 کتاب
0%
(0%) 1/0
221 روز از سال گذشته و 145 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 2 صفحه

گروه های من