جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

نیلوفر صالحی

تاریخ عضویت: 1399/06/27

تاریخ آخرین فعالیت: 1399/08/04

تعداد کتاب خوانده شده : 5

تعداد کتاب درحال خواندن : 0

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 0

برنامه برای خواندن (0 کتاب)

دلنوشته های نیلوفر صالحی

آخرین فعالیت ها

1399/08/04 00:23
انسان در جستجوی معنی
4.67
1399/06/31 20:22
1399/06/28 03:52
1399/06/27 14:48

درحال خواندن (0 کتاب)

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

نیلوفر صالحی در سال 1399

چالش سال
0 کتاب
خوانده شده (2050 صفحه)
5 کتاب
0%
(0%) 5/0
221 روز از سال گذشته و 145 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 10 صفحه

گروه های من