جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

فاطمه رحیم زاده

تاریخ عضویت: 1399/10/14

تاریخ آخرین فعالیت: 1399/10/21

تعداد کتاب خوانده شده : 2

تعداد کتاب درحال خواندن : 0

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 0

برنامه برای خواندن (0 کتاب)

دلنوشته های فاطمه رحیم زاده

آخرین فعالیت ها

1399/10/21 01:04

درحال خواندن (0 کتاب)

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

فاطمه رحیم زاده در سال 1399

چالش سال
0 کتاب
خوانده شده (1102 صفحه)
2 کتاب
0%
(0%) 2/0
312 روز از سال گذشته و 54 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 4 صفحه

گروه های من