جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

عباس عابدی

تاریخ عضویت: 1399/10/18

تاریخ آخرین فعالیت: 1399/12/05

تعداد کتاب خوانده شده : 2

تعداد کتاب درحال خواندن : 0

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 0

برنامه برای خواندن (0 کتاب)

دلنوشته های عباس عابدی

آخرین فعالیت ها

1399/12/05 01:43
عباس عابدی به
بزرگ علوی امتیاز 1 داده است
1399/12/05 01:39
عباس عابدی به
عباس عابدی امتیاز 5 داده است
1399/11/29 20:03
عباس عابدی به داستانک
ستارگان امتیاز 5 داده است
1399/11/28 02:48

درحال خواندن (0 کتاب)

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

عباس عابدی در سال 1399

چالش سال
0 کتاب
خوانده شده (418 صفحه)
2 کتاب
0%
(0%) 2/0
349 روز از سال گذشته و 17 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 2 صفحه

گروه های من