جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

سارا مسعودی نژاد

تاریخ عضویت: 1398/11/19

تاریخ آخرین فعالیت: 1399/07/04

تعداد کتاب خوانده شده : 98

تعداد کتاب درحال خواندن : 1

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 0

خوانده شده (98 کتاب)

برنامه برای خواندن (0 کتاب)

دلنوشته های سارا مسعودی نژاد

آخرین فعالیت ها

1399/07/04 11:19
سارا مسعودی نژاد به داستانک
نفر بعدی تویی امتیاز 4 داده است
1399/06/10 09:28
سارا مسعودی نژاد به داستانک
بوسهٔ یهویی... امتیاز 3 داده است

درحال خواندن (1 کتاب)

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

سارا مسعودی نژاد در سال 1399

چالش سال
0 کتاب
خوانده شده (46299 صفحه)
98 کتاب
0%
(0%) 98/0
219 روز از سال گذشته و 147 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 212 صفحه

گروه های من