تاریخ عضویت: 1398/11/19

تاریخ آخرین فعالیت: 1400/01/24

تعداد کتاب خوانده شده : 122

تعداد کتاب درحال خواندن : 1

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 0

خوانده شده (122 کتاب)

درحال خواندن (1 کتاب)

برنامه برای خواندن (0 کتاب)

گروه های من

دلنوشته های
سارا مسعودی نژاد

آخرین فعالیت ها

1400/01/23 09:10
سارا مسعودی نژاد به داستانک
صفر امتیاز 3 داده است
1400/01/16 01:29
1399/11/05 00:08

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

سارا مسعودی نژاد در سال 1400

چالش سال
0 کتاب
خوانده شده (413 صفحه)
2 کتاب
0%
(0%) 2/0
25 روز از سال گذشته و 340 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 17 صفحه