جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

نرگس نظری

تاریخ عضویت: 1399/01/03

تاریخ آخرین فعالیت: 1399/11/06

تعداد کتاب خوانده شده : 130

تعداد کتاب درحال خواندن : 0

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 0

خوانده شده (130 کتاب)

برنامه برای خواندن (0 کتاب)

دلنوشته های نرگس نظری

آخرین فعالیت ها

1399/11/06 10:15
ترمه و گلاب
4.54
1399/11/06 10:11
1399/11/06 10:11
نجوای ناجی
0
1399/11/06 10:10
نرگس نظری کتاب
نجوای ناجی را در قفسه خوانده شده قرار داد
نجوای ناجی
0
1399/11/06 10:10
نرگس نظری به کتاب
نونا امتیاز 4 داده است
1399/11/06 10:10
نونا
3.5
1399/11/06 10:10
نرگس نظری کتاب
نونا را در قفسه خوانده شده قرار داد
نونا
3.5
1399/11/06 10:09
صدایی در شب سرد سوهانک
4

درحال خواندن (0 کتاب)

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

نرگس نظری در سال 1399

چالش سال
0 کتاب
خوانده شده (53134 صفحه)
130 کتاب
0%
(0%) 130/0
312 روز از سال گذشته و 54 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 171 صفحه

گروه های من