جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

حامد شکیبا

تاریخ عضویت: 1399/01/03

تاریخ آخرین فعالیت: 1399/07/07

تعداد کتاب خوانده شده : 5

تعداد کتاب درحال خواندن : 9

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 6

تست

دلنوشته های حامد شکیبا

آخرین فعالیت ها

1399/07/07 01:48
حامد شکیبا به داستانک
پنجره طلایی امتیاز 3 داده است
1399/07/03 02:55
1399/07/03 02:35
حامد شکیبا به داستانک
بیگانگی امتیاز 3 داده است
1399/04/14 00:24
حامد شکیبا به داستانک
دست خدا (بر اساس واقعیت) امتیاز 4 داده است
1399/04/14 00:23
حامد شکیبا به داستانک
درد امتیاز 3 داده است
1399/04/14 00:18
حامد شکیبا به داستانک
زردچوبه امتیاز 4 داده است
1399/04/08 01:19
حامد شکیبا به داستانک
1399/04/06 01:57
حامد شکیبا به داستانک
مهمان امتیاز 4 داده است
1399/04/06 01:21
حامد شکیبا به داستانک
معتاد امتیاز 1 داده است
1399/04/06 01:20
حامد شکیبا به داستانک
تخم مرغ لعنتي امتیاز 5 داده است

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

حامد شکیبا در سال 1399

چالش سال
5 کتاب
خوانده شده (894 صفحه)
5 کتاب
100%
(100%) 5/5
225 روز از سال گذشته و 141 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 4 صفحه

گروه های من