جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

سمانه ابراهیمی خَسمَخی

تاریخ عضویت: 1399/01/03

تاریخ آخرین فعالیت: 1399/09/13

تعداد کتاب خوانده شده : 70

تعداد کتاب درحال خواندن : 0

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 1

خوانده شده (70 کتاب)

دلنوشته های سمانه ابراهیمی خَسمَخی

آخرین فعالیت ها

درحال خواندن (0 کتاب)

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

سمانه ابراهیمی خَسمَخی در سال 1399

چالش سال
0 کتاب
خوانده شده (22539 صفحه)
70 کتاب
0%
(0%) 70/0
260 روز از سال گذشته و 106 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 87 صفحه

گروه های من