جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

Fateme Taghizade

تاریخ عضویت: 1399/01/03

تاریخ آخرین فعالیت: 1399/09/17

تعداد کتاب خوانده شده : 43

تعداد کتاب درحال خواندن : 0

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 16

خوانده شده (43 کتاب)

5

دلنوشته های Fateme Taghizade

آخرین فعالیت ها

1399/09/17 23:14
1399/08/30 12:53
Fateme Taghizade به کتاب
کات امتیاز 4 داده است
1399/08/30 10:52
1399/08/23 10:57
Fateme Taghizade به کتاب
لهوف امتیاز 5 داده است
1399/08/05 17:25
1399/08/05 16:43
1399/07/14 13:19
1399/06/20 19:31
Fateme Taghizade به کتاب
1399/06/15 17:03

درحال خواندن (0 کتاب)

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

Fateme Taghizade در سال 1399

چالش سال
78 کتاب
خوانده شده (7248 صفحه)
43 کتاب
55%
(55%) 43/78
351 روز از سال گذشته و 15 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 21 صفحه

گروه های من