جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

بنفشه غیوریان

تاریخ عضویت: 1399/01/04

تاریخ آخرین فعالیت: 1399/12/02

تعداد کتاب خوانده شده : 59

تعداد کتاب درحال خواندن : 1

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 0

خوانده شده (59 کتاب)

برنامه برای خواندن (0 کتاب)

دلنوشته های بنفشه غیوریان

آخرین فعالیت ها

1399/12/02 13:44
1399/12/02 13:27
1399/10/22 12:05
1399/09/23 12:28
1399/08/26 23:44

درحال خواندن (1 کتاب)

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

بنفشه غیوریان در سال 1399

چالش سال
0 کتاب
خوانده شده (11050 صفحه)
59 کتاب
0%
(0%) 59/0
351 روز از سال گذشته و 15 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 32 صفحه

گروه های من