جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

بنفشه غیوریان

تاریخ عضویت: 1399/01/04

تاریخ آخرین فعالیت: 1399/09/05

تعداد کتاب خوانده شده : 50

تعداد کتاب درحال خواندن : 0

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 1

خوانده شده (50 کتاب)

برنامه برای خواندن (1 کتاب)

دلنوشته های بنفشه غیوریان

آخرین فعالیت ها

1399/09/05 00:27
ثمانه حسینی نعیمی
-1
1399/09/05 00:23
سارا مسعودی نژاد
-1
1399/09/05 00:08
ستاره جعفری
-1
1399/08/26 23:44
1399/08/11 11:32
1399/06/31 22:33
1399/06/24 11:37

درحال خواندن (0 کتاب)

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

بنفشه غیوریان در سال 1399

چالش سال
0 کتاب
خوانده شده (9674 صفحه)
50 کتاب
0%
(0%) 50/0
251 روز از سال گذشته و 115 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 39 صفحه

گروه های من