جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

رضوان حسین خانی

تاریخ عضویت: 1399/01/04

تاریخ آخرین فعالیت: 1399/07/04

تعداد کتاب خوانده شده : 56

تعداد کتاب درحال خواندن : 0

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 0

خوانده شده (56 کتاب)

برنامه برای خواندن (0 کتاب)

دلنوشته های رضوان حسین خانی

آخرین فعالیت ها

1399/06/31 23:50
1399/05/18 22:12
1399/05/14 19:19

درحال خواندن (0 کتاب)

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

رضوان حسین خانی در سال 1399

چالش سال
72 کتاب
خوانده شده (20505 صفحه)
56 کتاب
77%
(77%) 56/72
253 روز از سال گذشته و 113 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 82 صفحه

گروه های من