جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

رضوان حسین خانی

تاریخ عضویت: 1399/01/04

تاریخ آخرین فعالیت: 1399/10/01

تعداد کتاب خوانده شده : 58

تعداد کتاب درحال خواندن : 0

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 0

خوانده شده (58 کتاب)

برنامه برای خواندن (0 کتاب)

دلنوشته های رضوان حسین خانی

آخرین فعالیت ها

1399/10/01 19:43
رضوان حسین خانی به
الیف شفق امتیاز 1 داده است
1399/10/01 19:42
1399/09/23 01:46
1399/06/31 23:50

درحال خواندن (0 کتاب)

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

رضوان حسین خانی در سال 1399

چالش سال
72 کتاب
خوانده شده (20981 صفحه)
58 کتاب
80%
(80%) 58/72
351 روز از سال گذشته و 15 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 60 صفحه

گروه های من