جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

نازنین پیوندی

تاریخ عضویت: 1399/01/04

تاریخ آخرین فعالیت: 1399/03/12

تعداد کتاب خوانده شده : 33

تعداد کتاب درحال خواندن : 0

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 2

خوانده شده (33 کتاب)

دلنوشته های نازنین پیوندی

آخرین فعالیت ها

1399/03/12 15:58
1399/02/26 21:27

درحال خواندن (0 کتاب)

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

نازنین پیوندی در سال 1399

چالش سال
0 کتاب
خوانده شده (12350 صفحه)
33 کتاب
0%
(0%) 33/0
221 روز از سال گذشته و 145 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 56 صفحه

گروه های من