جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

شمیم مروارید

تاریخ عضویت: 1399/01/04

تاریخ آخرین فعالیت: 1399/09/29

تعداد کتاب خوانده شده : 36

تعداد کتاب درحال خواندن : 0

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 2

خوانده شده (36 کتاب)

دلنوشته های شمیم مروارید

آخرین فعالیت ها

1399/09/29 20:54
1399/09/09 22:42
1399/07/01 12:34
1399/06/20 16:55
1399/05/18 21:45
1399/05/17 10:05

درحال خواندن (0 کتاب)

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

شمیم مروارید در سال 1399

چالش سال
50 کتاب
خوانده شده (16206 صفحه)
36 کتاب
72%
(72%) 36/50
351 روز از سال گذشته و 15 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 47 صفحه

گروه های من