جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

یاسمن همتی

تاریخ عضویت: 1399/01/04

تاریخ آخرین فعالیت: 1399/12/15

تعداد کتاب خوانده شده : 77

تعداد کتاب درحال خواندن : 1

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 1

خوانده شده (77 کتاب)

برنامه برای خواندن (1 کتاب)

دلنوشته های یاسمن همتی

آخرین فعالیت ها

1399/12/15 22:16
1399/11/27 21:45
1399/09/03 20:00
1399/08/26 18:42
1399/08/06 03:01
یاسمن همتی به داستانک
یلدا امتیاز 3 داده است
1399/08/06 02:57
یاسمن همتی به داستانک
قهوه و لبخند امتیاز 3 داده است
1399/08/06 00:03

درحال خواندن (1 کتاب)

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

یاسمن همتی در سال 1399

چالش سال
0 کتاب
خوانده شده (25561 صفحه)
77 کتاب
0%
(0%) 77/0
353 روز از سال گذشته و 13 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 73 صفحه

گروه های من