جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

arezoo motalei

تاریخ عضویت: 1399/01/05

تاریخ آخرین فعالیت: 1399/02/29

تعداد کتاب خوانده شده : 11

تعداد کتاب درحال خواندن : 0

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 1

برنامه برای خواندن (1 کتاب)

دلنوشته های arezoo motalei

آخرین فعالیت ها

1399/02/29 12:26
1399/02/27 05:39
1399/02/17 19:18

درحال خواندن (0 کتاب)

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

arezoo motalei در سال 1399

چالش سال
0 کتاب
خوانده شده (5086 صفحه)
11 کتاب
0%
(0%) 11/0
260 روز از سال گذشته و 106 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 20 صفحه

گروه های من