جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

فریده هاشمی

تاریخ عضویت: 1399/01/06

تاریخ آخرین فعالیت: 1399/12/11

تعداد کتاب خوانده شده : 109

تعداد کتاب درحال خواندن : 1

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 2

خوانده شده (109 کتاب)

برنامه برای خواندن (1 کتاب)

دلنوشته های فریده هاشمی

آخرین فعالیت ها

1399/11/24 13:15
1399/10/15 23:14
1399/09/04 22:04

درحال خواندن (1 کتاب)

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

فریده هاشمی در سال 1399

چالش سال
100 کتاب
خوانده شده (39595 صفحه)
109 کتاب
100%
(100%) 109/100
351 روز از سال گذشته و 15 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 113 صفحه

گروه های من