جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

فریده هاشمی

تاریخ عضویت: 1399/01/06

تاریخ آخرین فعالیت: 1399/08/06

تعداد کتاب خوانده شده : 97

تعداد کتاب درحال خواندن : 1

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 3

خوانده شده (97 کتاب)

دلنوشته های فریده هاشمی

آخرین فعالیت ها

1399/06/29 00:20
1399/06/17 23:18

درحال خواندن (1 کتاب)

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

فریده هاشمی در سال 1399

چالش سال
100 کتاب
خوانده شده (36926 صفحه)
97 کتاب
97%
(97%) 97/100
225 روز از سال گذشته و 141 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 165 صفحه

گروه های من