جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

زهرا گرمانی‌ نژاد

تاریخ عضویت: 1399/01/10

تاریخ آخرین فعالیت: 1399/12/13

تعداد کتاب خوانده شده : 50

تعداد کتاب درحال خواندن : 0

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 0

خوانده شده (50 کتاب)

برنامه برای خواندن (0 کتاب)

دلنوشته های زهرا گرمانی‌ نژاد

آخرین فعالیت ها

1399/08/20 00:14
1399/05/08 12:34

درحال خواندن (0 کتاب)

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

زهرا گرمانی‌ نژاد در سال 1399

چالش سال
0 کتاب
خوانده شده (21766 صفحه)
50 کتاب
0%
(0%) 50/0
351 روز از سال گذشته و 15 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 63 صفحه

گروه های من