جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

غزاله بادپا

تاریخ عضویت: 1399/01/16

تاریخ آخرین فعالیت: 1399/12/14

تعداد کتاب خوانده شده : 74

تعداد کتاب درحال خواندن : 0

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 3

خوانده شده (74 کتاب)

دلنوشته های غزاله بادپا

آخرین فعالیت ها

1399/12/14 17:27
1399/12/10 00:46
1399/12/04 12:13
1399/11/22 18:25
1399/11/04 14:13
1399/11/01 15:28

درحال خواندن (0 کتاب)

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

غزاله بادپا در سال 1399

چالش سال
0 کتاب
خوانده شده (26453 صفحه)
74 کتاب
0%
(0%) 74/0
351 روز از سال گذشته و 15 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 76 صفحه

گروه های من