جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

غزاله بادپا

تاریخ عضویت: 1399/01/16

تاریخ آخرین فعالیت: 1399/08/07

تعداد کتاب خوانده شده : 55

تعداد کتاب درحال خواندن : 0

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 4

خوانده شده (55 کتاب)

دلنوشته های غزاله بادپا

آخرین فعالیت ها

1399/08/07 15:56
1399/07/23 20:09
1399/07/15 13:35
1399/07/08 18:01
1399/07/06 20:42
1399/06/31 13:50
1399/06/23 18:28
1399/06/17 17:41

درحال خواندن (0 کتاب)

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

غزاله بادپا در سال 1399

چالش سال
0 کتاب
خوانده شده (21311 صفحه)
55 کتاب
0%
(0%) 55/0
225 روز از سال گذشته و 141 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 95 صفحه

گروه های من