جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

صغری دلداده بارانی

تاریخ عضویت: 1399/02/01

تاریخ آخرین فعالیت: 1399/04/08

تعداد کتاب خوانده شده : 3

تعداد کتاب درحال خواندن : 0

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 2

دلنوشته های صغری دلداده بارانی

آخرین فعالیت ها

1399/04/08 10:17
1399/02/01 03:01

درحال خواندن (0 کتاب)

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

صغری دلداده بارانی در سال 1399

چالش سال
0 کتاب
خوانده شده (1184 صفحه)
3 کتاب
0%
(0%) 3/0
217 روز از سال گذشته و 149 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 6 صفحه

گروه های من