1. سایت کتاب خوون
  2. ناشر

جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

پیری

آدرس : تهران - تهران خ. ناصرخسرو، ک. حاج نایب، پ. 27، کدپستی: 1116635918

تلفن : 33924753

مدیرمسئول: پیری هوچقان، یعقوب

زمینه فعالیت: مذهب،

نوع ناشر: خصوصی

پست الکترونیک: hamid_r_piri@yahoo.com

وب‌سایت: http://www.piri.ir

تاریخ تأسیس: 1369

شماره پروانه نشر: 522