1. سایت کتاب خوون
  2. ناشر

جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

دبیر

آدرس : تهران - تهران خ.انقلاب، خ. اردیبهشت، ک. وحید، پ. 1، ط. چهارم، کدپستی: 1314973871

تلفن : ۴۴۶۴۱۱۴۳ ، ۶۶۹۶۰۶۰۳

مدیرمسئول: حاجتی، فریدون

نوع ناشر: خصوصی

پست الکترونیک: sepehr.hajati@gmail.com

تاریخ تأسیس: 1369

شماره پروانه نشر: 343