1. سایت کتاب خوون
  2. ناشر

جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

روزگار

آدرس : تهران - تهران خ. انقلاب، خ. دانشگاه، نبش خ. شهدای ژاندارمری، پ. 158. ط. زیر همکف.، کدپستی: 1314755574

تلفن : 66958140

مدیرمسئول: عزیزی، محمد

زمینه فعالیت: زمینه‌های مختلف

نوع ناشر: خصوصی

پست الکترونیک: ruzegarnashr@yahoo.com

تاریخ تأسیس: 1376

شماره پروانه نشر: 2238