1. سایت کتاب خوون
  2. ناشر

جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

نگاه

آدرس : تهران - تهران خ. انقلاب، مقابل دانشگاه تهران، خ. فخررازی، خ. شهدای ژاندارمری، پ. 63، ط. پنجم، کدپستی: ۱۳۱۴۷۵۷۱۱۳

تلفن : ۶۶۹۷۵۷۱۱ ، ۶۶۴۶۶۹۴۰

مدیر مسئول: رئیس‌دانایی، علیرضا

زمینه فعالیت: زمينه‌هاي مختلف

نوع ناشر: خصوصی

پست الکترونیک: negahpublisher@yahoo.com

وب‌سایت: http://www.entesharatnegah.com

تاریخ تأسیس: ۱۳۶۹

شماره پروانه نشر: ۲۳۵