1. سایت کتاب خوون
  2. ناشر

جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

کتاب پارسه

آدرس : تهران - تهران خ. انقلاب، خ. فخررازی ، شهدای ژاندارمری شرقی،‌پ. 74، ط. دوم، کدپستی: ۱۳۱۴۹۶۳۱۷۱

تلفن : ۶۶۹۶۲۳۴۸ ، ۶۶۴۷۷۴۰۵

مدیرمسئول: حسن زاده فتمه سری، سیده اکرم

زمینه فعالیت: زمینه‌های مختلف

نوع ناشر: خصوصی

پست الکترونیک: parsehbookpub@gmail.com

تاریخ تأسیس: ۱۳۸۵

شماره پروانه نشر: ۷۹۴۳