1. سایت کتاب خوون
  2. ناشر

جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

دستور

آدرس : خراسان رضوی - مشهد بلوار سجاد، میلاد دوازده، پ. 26، کدپستی: 9187784138

تلفن : ۳۷۶۱۱۰۶۰ ، ۳۷۶۶۴۴۶۱

مدیرمسئول: شهری برآبادی، محمد

نوع ناشر: خصوصی

پست الکترونیک: dasturpress93@gmail.com

تاریخ تأسیس: 1382

شماره پروانه نشر: 7049