1. سایت کتاب خوون
  2. ناشر

جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

سروش و ستاره

آدرس : خراسان رضوی - مشهد خ. احمدآباد، عارف 4، پ. 7، کدپستی: ۹۱۷۶۶۹۷۵۸۵

تلفن : ۳۸۴۴۴۰۶۳ ، ۳۸۴۴۰۷۱۸

مدیرمسئول: افتخاری، فاطمه
نوع ناشر: خصوصی
پست الکترونیک: sorush.setare@yahoo.com
تاریخ تأسیس: ۱۳۹۱
شماره پروانه نشر: ۱۰۴۰۸کتاب های سروش و ستاره