1. سایت کتاب خوون
  2. ناشر

جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

نیماژ

آدرس : تهران - تهران خ.انقلاب، خ. ژاندارمری،‌ خ. شهدای ژاندارمری غرب، شماره 88، کدپستی: ۱۳۱۴۷۳۳۹۱۵

تلفن : ۶۶۴۸۵۱۱۳

مدیر مسئول: اسدی‌جنتی، علیرضا

زمینه فعالیت: زمينه‌هاي مختلف

نوع ناشر: خصوصی

پست الکترونیک: nashr.nimajh@gmail.com

وب‌سایت: http://www.nimaj.ir

تاریخ تأسیس: ۱۳۹۱

شماره پروانه نشر: ۱۰۵۱۳