1. سایت کتاب خوون
  2. ناشر

جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

فرشتگان فردا

آدرس : قم - قم خ. شهیدان فاطمی (دور شهر)، ک. 22، پ. 45، کدپستی: ۳۷۱۵۶۶۵۳۴

تلفن : ۳۷۸۳۵۸۲۴ ، ۷۶۳۳۲۷۳۰

مدیرمسئول: کریمی، مصطفی

زمینه فعالیت: زمینه‌های مختلف انتشارات الكترونیك، بازی ها و سرگرمی ها،

نوع ناشر: خصوصی

پست الکترونیک: fereshtegane.farda@gmail.com

تاریخ تأسیس: ۱۳۹۳

شماره پروانه نشر: ۱۱۸۸۳