1. سایت کتاب خوون
  2. ناشر

جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

فانوس دنیا

آدرس : تهران - تهران خ. پیروزی، خ. نبرد جنوبی، خ. زمزم، خ. علامه امینی جنوبی، ک. ترکزاده، پ. 30، واحد 7، کدپستی: ۱۷۷۸۹۵۳۶۱۸

تلفن : ۳۳۸۳۳۲۶۸

مدیرمسئول: مملکت دوست، دنیا

نوع ناشر: خصوصی

پست الکترونیک: dfz_20022000@yahoo.com

تاریخ تأسیس: ۱۳۹۴

شماره پروانه نشر: ۱۲۳۴۱