1. سایت کتاب خوون
  2. ناشر

جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

یاس بخشایش

آدرس : قم - قم خ. صفائیه، ک. 28، پ. 143، کدپستی: ۳۷۱۵۶۳۴۹۶۹

تلفن : ۳۷۷۴۹۶۹۹

مدیر مسئول: سیدموسوی بخشایشی، نرگس

زمینه فعالیت: زمينه‌هاي مختلف

نوع ناشر: خصوصی

پست الکترونیک: yasbakhshayesh@gmail.com

تاریخ تأسیس: ۱۳۹۴

شماره پروانه نشر: ۱۲۴۳۲