1. سایت کتاب خوون
  2. ناشر

جستجوی کتاب: برای اشتراک گذاری نظرات و دوستیابی با علائق مشترک!

ییلاق قلم

آدرس : آذربایجان شرقی - تبریز خیام، کوی شهید شهری، ک. شهیدان حضرت پور، ک. شهید دباغ پور، پ. 58/1، کدپستی: ۵۱۳۸۹۳۵۹۹۷

تلفن : ۳۵۵۵۵۳۹۳

مدیر مسئول: رجعتی، سودا

زمینه فعالیت: زمينه‌هاي مختلف

نوع ناشر: خصوصی

پست الکترونیک: yeylaghegalam@gmail.com

تاریخ تأسیس: ۱۳۹۶

شماره پروانه نشر: ۱۳۴۷۳