مریم جعفری (نویسنده)

مشخصات نویسنده

میانگین 5 از 1 رای

درمورد نویسنده از زبان خودش:

متولد53دریکی ازمحلات نارمک تهران.فرزنداول.سال 71ازدواج وسال 72صاحب فرزنددختری شدکه متاسفانه بعداز10سال به دلیل عارضه ی مغزی ازدست داد.ازاین ازدواج فرزندپسری هم دارندکه درحال حاضردرحال گذراندران تحصیلاتش بوده واونیزهمچون مادرش اهل شعروموسیقی وهنرنوشتن است ولی تاکنون اثری ازاوبچاپ نرسیده است.مریم جعفری درخانواده ای نسبتا سنتی تربیت شده که مطالعات اورابشدت کنترل ونظارت میکرده اندونظرچندان مساعدی به نویسندگی نداشتند.امااوکه درتمام نوجوانی عاشق نوشتن وخواندن بودپیش ازاتمام مقطع دبیرستان بارهاوبارهاموردتحسین وتشویق آموزگاران ادبیاتش قرارگرفته وجوایزوتقدیرنامه هایی هم دراین خصوص دریافت کرده.اودرنوجوانی تحت تاثیرنویسندگانی چون میچل دانیل استیل هدایت جمالزاده راعتمادی فهیمه رحیمی نسرین ثامنی ودیگران نویسندگان داخلی وخارجی معاصربوده است. درفاصله ی سالهای 76تا79بانشرچکاوک برای چام آثارش همکاری کرد.اوبااینکه ااولین اثرش درسال 71تحت عنوان سایه های غمگین عشق بااقبال چندانی مواجه نشدولی ازپاننشست وهمچنان خواندونوشت ودومین اثرش رابه فاصله ی 3سال بعدباعنوان عشق شیواچاپ کردواین اثردرکمترازدوماه به چاپ دوم رسید واین شروعی شدبرای فعالیتهای نویسندگی اش. بطوریکه اوبعدازانقلاب وپس ازفهیمه ی رحیمی ونسرین ثامنی تامدتهارکورددارتیراژهای افسانه ای درزمینه ی چاپ رمان بود.کتابهای اودراندک زمانی باتیراژهای 15هزارنسخه جاپ وبفروش میرسید.بطوریکه پس ازمدتی مخاطبانش نه تنهادرایران که درخارج ازایران نیزبودند. بطوریکه مادلین فوگلی روزنامه نگار ازسوییس به دیدنش درایران آمده ودرخصوص کتاب افسون یک نگاه بااوبه دیداروگفتگو نشست وکتاب فراموشم نکن دردانشگاه متوفیه قاهره توسط دکترهویداعزت محمداستادادبیات ترجمه ونقدمفصلی برآن نوشت.این کتاب همچنین طی همان سالها برنده جایزه بهترین ترجمه مجلس اعلای فرهنگی مصرشد. اودرسال 79فعالیتهایش رابانشرچکاوک متوقف کردوافتقادش این بودکه برای رشدبیشترباناشردیگری فعالیت کند.اوبه رغم پیشنهادات زیادی که درخصوص فعالیت باناشرین متعددداشت نشرشادان رابه همکاری برگزیدواولین کتابش رابااین انتشارات تحت عنوان مستانه ی عشق به چاپ رساند. این کتاب نیزبااقبال زیادی مواجه شدوبحث برانگیرشد.چون مریم جعفری بشدت تاثیرآثاری بودکه خوانده ومیخواند ومعتقدبودآثاری هستندکه پیام کتابهای دیگرراکامل میکنندوهیچ اشکالی وجودندارداگر موضوع چندکتاب مشابهت داشته باشدواین میتواندنگریتن ازدریجه ای دیگرراایجادکند. درسال 83زمانی که دخترش راازدست دادبرای مدتی بشدت درلاک خودش فرورفت ویکسال ازفعالیتهای اجتماعی اش فاصله گرفت. واین فرصت خوبی بودتا اثرنیمه کاری شهرآشوب راکه مربوط به فروغ فرخزادبود وازمدتهادردست داشت کامل کند. اوجایی گفته که من آن زمان انگاربافروغ بجهت ازدست دادن فرزندم همزادپنداری داشتم.طی همان سالهابودکه اثردیگراوباعنوان گلهای شب بو توسط دکترعزت درمصرترجمه شد. درسال 84همزمان باچاپ شهرآشوب که نقطه ی تحول این نویسنده بود اودرکنارفعالیتهای ادبی خود مجددابرای گریزازاندوهی که به سبب ازدست دادن فرزندش داشت بعدازسالهابه ادامه تحصیل روبرد. اوکه بشدت به سبب ازدست دادن فرزندش به افسردگی مبتلاشده بودباانتخاب رشته ی روانشناسی ضمن کمک بخودش واردمسیری جدیدشد. دراین دوران 3نفربراوبیشترین تاثیرراداشتند.همسرش حسین امینی ناشرش دکتربهمن رحیمی وپروفسورمجدروانکاو. درسایه ی حمایت این 3تن درحوزه های متعدداوتوانست بحران روحی خودراپشت سرگذاشته وتحصیلاتش رادرحوزه روانشناسی باموفقیت پیش ببرد. تاثیرروانشناسی برآثاراورامیتوان درآثاری که دراین دوران تالیف کردبه وضوح دید.همچون کوه شبشه ای وآرام جان. درسال 85ازچاپ مجددکتاب شهرآشوب جلوگیری شد.واین کتاب درحدود10سال ممنوع الچاپ بود. اماحتی این اتفاقات نیزمانع معرفی این کتاب نگردید.ودرسال 91دکترفرزانه ی میلانی یکی ازاساتیددانشگاه ویرجینیادرامریکه که مشغول کتاب دیگری درخصوص فروغ بودازاوبرای سخنرانی دراین دانشگاه دعوت کرد. بی تردیدکتابهای زیادی تاآن زمان درخصوص فروغ که همواره درهاله ای ازابهام بودتالیف وچاپ شده بود.اماتفاوت کتاب شهرآشوب بادیگرکتابهاسبک داستانی وتاثیرگذاراین اثربودکه براساس گفتگوها ومنابع کاملتری گردآورب وتالیف شده بود. مریم جعفری ازفاصله ی سالهای 91تاکنون بعدازآخرین اثرش آرام جان به دلایل کاملا شخصی اثردیگری بچاپ نرسانده ولی ازخواندن ونوشتن دست نکشیده است. دکترمریم جعفری درحال حاضرضمن تالیف،درکلینیکی درسعادت آبادمشغول کاردرمانی هم هست.اوهمچنین موسس ومدیرعامل موسسه فرهنگی هنری آسیب شناسی پژوهشگران طهران نیزهست.که دراین بنیادقرارست به زودی کلاسهای فن بیان سخنوری ونویسندگی راهم برگزارکند. ازاوچنداثرعلمی روانشناسی هم روانه ی بازارشده است.وی همچنین چندین مقاله ی علمی پژوهشی هم دراتریش هندوستان وایران باموضوعات اجتماعی تحلیلی چاپ کرده.اثربعدی اونیزبه زودی روانه ی بازارخواهدشد.

کتاب های مریم جعفری (15 از 27 کتاب )

آرام جان
آرام جان
فارسی
آرام جان
5
بی‌تا
بی‌تا
فارسی
بی‌تا
0
افسون یک نگاه
افسون یک نگاه
فارسی
افسون یک نگاه
0
تنها با تو
تنها با تو
فارسی
تنها با تو
0
بازمانده
بازمانده
فارسی
بازمانده
5
کوه شیشه‌ای
کوه شیشه‌ای
فارسی
کوه شیشه‌ای
3.5
زمزمه باد
زمزمه باد
فارسی
زمزمه باد
0
شهر آشوب: بر اساس زندگی فروغ فرخ‌زاد
شهر آشوب: بر اساس زندگی فروغ فرخ‌زاد
فارسی
شهر آشوب: بر اساس زندگی فروغ فرخ‌زاد
4.67
بی‌بازگشت
بی‌بازگشت
فارسی
بی‌بازگشت
0
گل‌های شب‌بو
گل‌های شب‌بو
فارسی
گل‌های شب‌بو
0
مستانه‌ی عشق
مستانه‌ی عشق
فارسی
مستانه‌ی عشق
3
ترانه‌های نیمه شب
ترانه‌های نیمه شب
فارسی
ترانه‌های نیمه شب
5
بیقرار
بیقرار
فارسی
بیقرار
0
تقدیر شوم
تقدیر شوم
فارسی
تقدیر شوم
0
فراموشم مکن
فراموشم مکن
فارسی
فراموشم مکن
0

یادداشت های
مریم جعفری

پرسش از مریم جعفری

فقعالیت های نویسنده

مدیای مریم جعفری

گروه ها

خطایی رخ داده است. خطا : ProducerFriends در حال حاضر در دسترس نیست

درحال خواندن (0 کتاب)

خوانده شده (0 کتاب)

برنامه برای خواندن (0 کتاب)

گفتگوی آنلاین

متاسفانه جلسه بعدی برای گفتگوی آنلاین با این شخص، تعیین نشده است.