تاریخ عضویت: 1399/03/01

تاریخ آخرین فعالیت: 1400/03/08

تعداد کتاب خوانده شده : 18

تعداد کتاب درحال خواندن : 0

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 2

درحال خواندن (0 کتاب)

برنامه برای خواندن (0 کتاب)

گروه های من

دلنوشته های
فهیمه نیکوسخن

آخرین فعالیت ها

1400/03/08 23:54
1399/12/12 23:15
1399/11/20 18:02
1399/11/20 17:50
1399/06/02 00:36
1399/05/26 17:05
1399/03/13 16:28

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

فهیمه نیکوسخن در سال 1400

چالش سال
0 کتاب
خوانده شده (556 صفحه)
2 کتاب
0%
(0%) 2/0
94 روز از سال گذشته و 271 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 6 صفحه