تاریخ عضویت: 1399/05/22

تاریخ آخرین فعالیت: 1400/04/30

تعداد کتاب خوانده شده : 34

تعداد کتاب درحال خواندن : 0

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 6

خوانده شده (34 کتاب)

درحال خواندن (0 کتاب)

برنامه برای خواندن (0 کتاب)

گروه های من

دلنوشته های
فاطمه پوروکیلی

آخرین فعالیت ها

1400/04/05 20:25
1400/03/10 23:54
1400/02/15 13:56

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

فاطمه پوروکیلی در سال 1400

چالش سال
0 کتاب
خوانده شده (6208 صفحه)
17 کتاب
0%
(0%) 17/0
138 روز از سال گذشته و 227 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 45 صفحه