تاریخ عضویت: 1399/05/22

تاریخ آخرین فعالیت: 1400/02/15

تعداد کتاب خوانده شده : 25

تعداد کتاب درحال خواندن : 0

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 7

خوانده شده (25 کتاب)

درحال خواندن (0 کتاب)

برنامه برای خواندن (0 کتاب)

گروه های من

دلنوشته های
فاطمه پوروکیلی

آخرین فعالیت ها

1400/02/15 13:56
1400/02/13 22:26
1400/02/06 22:39
1400/01/30 23:18
1400/01/05 18:46

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

فاطمه پوروکیلی در سال 1400

چالش سال
0 کتاب
خوانده شده (4414 صفحه)
9 کتاب
0%
(0%) 9/0
51 روز از سال گذشته و 314 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 87 صفحه