تاریخ عضویت: 1399/06/27

تاریخ آخرین فعالیت: 1400/07/29

تعداد کتاب خوانده شده : 50

تعداد کتاب درحال خواندن : 0

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 0

خوانده شده (50 کتاب)

درحال خواندن (0 کتاب)

برنامه برای خواندن (0 کتاب)

گروه های من

دلنوشته های
مهسا فرجی

آخرین فعالیت ها

1400/07/29 20:21
1400/07/29 20:17
1400/07/29 20:12
1400/07/29 20:11
1400/06/20 11:56
1400/06/18 22:38
مهسا فرجی به کتاب
1400/05/17 19:00
1400/05/09 11:24
1400/04/27 12:17
مهسا فرجی به کتاب

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

مهسا فرجی در سال 1400

چالش سال
0 کتاب
خوانده شده (12892 صفحه)
21 کتاب
0%
(0%) 21/0
264 روز از سال گذشته و 101 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 49 صفحه