تاریخ عضویت: 1399/10/14

تاریخ آخرین فعالیت: 1400/03/18

تعداد کتاب خوانده شده : 12

تعداد کتاب درحال خواندن : 0

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 0

درحال خواندن (0 کتاب)

برنامه برای خواندن (0 کتاب)

گروه های من

دلنوشته های
فاطمه رحیم زاده

آخرین فعالیت ها

1400/03/14 12:37
1400/03/09 13:21
1400/03/03 16:19

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

فاطمه رحیم زاده در سال 1400

چالش سال
0 کتاب
خوانده شده (2840 صفحه)
10 کتاب
0%
(0%) 10/0
94 روز از سال گذشته و 271 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 31 صفحه