تاریخ عضویت: 1400/04/18

تاریخ آخرین فعالیت: 1400/06/23

تعداد کتاب خوانده شده : 10

تعداد کتاب درحال خواندن : 2

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 0

درحال خواندن (2 کتاب)

برنامه برای خواندن (0 کتاب)

گروه های من

دلنوشته های
آیدا فرزان پور

آخرین فعالیت ها

1400/06/23 19:22
1400/06/23 19:17
1400/06/23 19:14
1400/06/06 08:36
1400/04/18 16:59
1400/04/18 16:40
1400/04/18 16:31
1400/04/18 16:03

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

آیدا فرزان پور در سال 1400

چالش سال
30 کتاب
خوانده شده (3176 صفحه)
10 کتاب
33%
(33%) 10/30
183 روز از سال گذشته و 182 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 18 صفحه