تاریخ عضویت: 1398/05/02

تاریخ آخرین فعالیت: 1399/07/13

تعداد کتاب خوانده شده : 10

تعداد کتاب درحال خواندن : 2

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 3

درحال خواندن (2 کتاب)

برنامه برای خواندن (0 کتاب)

گروه های من

دلنوشته های
نینا جوان

آخرین فعالیت ها

خطایی رخ داده است. خطا : آخرین فعالیت ها در حال حاضر در دسترس نیست

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

نینا جوان در سال 1400

چالش سال
0 کتاب
خوانده شده (0 صفحه)
0 کتاب
0%
(0%) 0/0
94 روز از سال گذشته و 271 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 0 صفحه