تاریخ عضویت: 1399/01/03

تاریخ آخرین فعالیت: 1400/02/13

تعداد کتاب خوانده شده : 143

تعداد کتاب درحال خواندن : 0

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 0

خوانده شده (143 کتاب)

درحال خواندن (0 کتاب)

برنامه برای خواندن (0 کتاب)

گروه های من

دلنوشته های
نرگس نظری

آخرین فعالیت ها

1400/02/13 21:40
1400/02/13 21:37
نرگس نظری به کتاب
1400/02/06 20:34
1400/02/06 20:31
نرگس نظری به کتاب
کوچه امتیاز 4 داده است
1400/01/23 23:48
1399/12/18 22:49
1399/12/18 22:49
1399/12/11 20:32
1399/11/27 20:14
نرگس نظری به کتاب
1399/11/20 19:28

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

نرگس نظری در سال 1400

چالش سال
0 کتاب
خوانده شده (3628 صفحه)
7 کتاب
0%
(0%) 7/0
51 روز از سال گذشته و 314 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 72 صفحه