تاریخ عضویت: 1399/01/03

تاریخ آخرین فعالیت: 1400/07/20

تعداد کتاب خوانده شده : 166

تعداد کتاب درحال خواندن : 0

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 0

خوانده شده (166 کتاب)

درحال خواندن (0 کتاب)

برنامه برای خواندن (0 کتاب)

گروه های من

دلنوشته های
نرگس نظری

آخرین فعالیت ها

1400/07/12 21:48
1400/07/12 21:47
1400/06/29 20:03
1400/06/22 21:34
1400/06/10 10:04
1400/06/02 00:51
نرگس نظری به کتاب

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

نرگس نظری در سال 1400

چالش سال
0 کتاب
خوانده شده (8770 صفحه)
31 کتاب
0%
(0%) 31/0
217 روز از سال گذشته و 148 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 41 صفحه