تاریخ عضویت: 1399/01/03

تاریخ آخرین فعالیت: 1400/02/14

تعداد کتاب خوانده شده : 103

تعداد کتاب درحال خواندن : 0

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 1

خوانده شده (103 کتاب)

درحال خواندن (0 کتاب)

برنامه برای خواندن (0 کتاب)

گروه های من

دلنوشته های
سمانه ابراهیمی خَسمَخی

آخرین فعالیت ها

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

سمانه ابراهیمی خَسمَخی در سال 1400

چالش سال
0 کتاب
خوانده شده (853 صفحه)
10 کتاب
0%
(0%) 10/0
51 روز از سال گذشته و 314 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 17 صفحه