تاریخ عضویت: 1399/01/04

تاریخ آخرین فعالیت: 1400/03/31

تعداد کتاب خوانده شده : 65

تعداد کتاب درحال خواندن : 1

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 2

خوانده شده (65 کتاب)

درحال خواندن (1 کتاب)

برنامه برای خواندن (0 کتاب)

گروه های من

دلنوشته های
بنفشه غیوریان

آخرین فعالیت ها

1400/03/31 12:39
عشق، کار و منزلت در عصر مدرن
3
1400/01/23 22:41

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

بنفشه غیوریان در سال 1400

چالش سال
0 کتاب
خوانده شده (2199 صفحه)
6 کتاب
0%
(0%) 6/0
94 روز از سال گذشته و 271 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 24 صفحه