تاریخ عضویت: 1399/01/04

تاریخ آخرین فعالیت: 1399/03/12

تعداد کتاب خوانده شده : 33

تعداد کتاب درحال خواندن : 0

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 2

خوانده شده (33 کتاب)

درحال خواندن (0 کتاب)

برنامه برای خواندن (0 کتاب)

گروه های من

دلنوشته های
نازنین پیوندی

آخرین فعالیت ها

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

نازنین پیوندی در سال 1400

چالش سال
0 کتاب
خوانده شده (0 صفحه)
0 کتاب
0%
(0%) 0/0
94 روز از سال گذشته و 271 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 0 صفحه