تاریخ عضویت: 1399/01/04

تاریخ آخرین فعالیت: 1399/08/04

تعداد کتاب خوانده شده : 51

تعداد کتاب درحال خواندن : 0

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 0

خوانده شده (51 کتاب)

درحال خواندن (0 کتاب)

برنامه برای خواندن (0 کتاب)

گروه های من

دلنوشته های
مژگان مفتاحی

آخرین فعالیت ها

1399/08/04 20:57
1399/08/04 20:51
1399/07/06 22:50
1399/06/24 18:11
مژگان مفتاحی به داستانک
بیگانگی امتیاز 3 داده است
1399/06/24 18:02
1399/06/10 11:16
مژگان مفتاحی به داستانک
گمشده امتیاز 5 داده است

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

مژگان مفتاحی در سال 1400

چالش سال
0 کتاب
خوانده شده (0 صفحه)
0 کتاب
0%
(0%) 0/0
94 روز از سال گذشته و 271 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 0 صفحه