تاریخ عضویت: 1399/01/04

تاریخ آخرین فعالیت: 1399/04/29

تعداد کتاب خوانده شده : 57

تعداد کتاب درحال خواندن : 0

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 0

خوانده شده (57 کتاب)

درحال خواندن (0 کتاب)

برنامه برای خواندن (0 کتاب)

گروه های من

دلنوشته های
فاطمه عبدالحی

آخرین فعالیت ها

1399/04/29 21:57
1399/03/31 18:22
1399/03/06 17:40
فاطمه عبدالحی به
بیتا نگهبان امتیاز 5 داده است
1399/03/06 07:39
فاطمه عبدالحی به
مژگان زارع امتیاز 4 داده است
1399/03/04 18:28

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

فاطمه عبدالحی در سال 1400

چالش سال
0 کتاب
خوانده شده (0 صفحه)
0 کتاب
0%
(0%) 0/0
94 روز از سال گذشته و 271 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 0 صفحه