تاریخ عضویت: 1399/01/04

تاریخ آخرین فعالیت: 1400/02/06

تعداد کتاب خوانده شده : 80

تعداد کتاب درحال خواندن : 1

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 1

خوانده شده (80 کتاب)

درحال خواندن (1 کتاب)

برنامه برای خواندن (0 کتاب)

گروه های من

دلنوشته های
یاسمن همتی

آخرین فعالیت ها

1400/02/06 23:32
1400/01/12 23:36
1400/01/12 23:08
1399/12/15 22:16
1399/11/27 21:45
1399/09/03 20:00
1399/08/26 18:42

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

یاسمن همتی در سال 1400

چالش سال
0 کتاب
خوانده شده (1686 صفحه)
4 کتاب
0%
(0%) 4/0
51 روز از سال گذشته و 314 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 34 صفحه