تاریخ عضویت: 1399/01/04

تاریخ آخرین فعالیت: 1400/07/20

تعداد کتاب خوانده شده : 87

تعداد کتاب درحال خواندن : 1

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 1

خوانده شده (86 کتاب)

درحال خواندن (1 کتاب)

برنامه برای خواندن (0 کتاب)

گروه های من

دلنوشته های
یاسمن همتی

آخرین فعالیت ها

1400/06/09 00:00
1400/05/18 23:40
1400/03/17 22:07
1400/02/28 13:47
1400/02/06 23:32
1400/01/12 23:36

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

یاسمن همتی در سال 1400

چالش سال
0 کتاب
خوانده شده (2871 صفحه)
11 کتاب
0%
(0%) 11/0
217 روز از سال گذشته و 148 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 14 صفحه