تاریخ عضویت: 1399/01/05

تاریخ آخرین فعالیت: 1400/02/13

تعداد کتاب خوانده شده : 128

تعداد کتاب درحال خواندن : 0

تعداد کتاب برنامه ریزی شده : 0

خوانده شده (128 کتاب)

درحال خواندن (0 کتاب)

برنامه برای خواندن (0 کتاب)

گروه های من

دلنوشته های
ثمانه حسینی نعیمی

آخرین فعالیت ها

1400/01/30 23:37
1400/01/16 19:56
ثمانه حسینی نعیمی به داستانک
از آن دوتن امتیاز 5 داده است

چالش شخصی کتاب‌خوانی

چالش کتاب‌خوانی

ثمانه حسینی نعیمی در سال 1400

چالش سال
0 کتاب
خوانده شده (1934 صفحه)
8 کتاب
0%
(0%) 8/0
51 روز از سال گذشته و 314 روز تا پایان سال مانده است.
میانگین کتاب‌خوانی در هرروز 38 صفحه